Artykuły branżowe

System budżetowania szpitala w sieci
22/112017

Autor: Marek Wesołowski

Nowoczesne narzędzia do planowania i monitorowania budżetu szpitala w sieci

Pytania i problemy dotyczące budżetu

 

 • Jak zbudować efektywny budżet szpitala i podzielić ryczałt między oddziały i poradnie?

 • Jak przełożyć przydzielone kwoty na konkretne działania (zadania) oddziału?

 • Które oddziały i które przypadki są rentowne i dlaczego?

 • Jak monitorować pracę i realizację budżetu szpitala i oddziałów?

 • Jak i kiedy reagować na zmiany realizacji?

Nowoczesny budżet musi w pełni odpowiadać na powyższe pytania

, bazujący na liczbie i rodzaju leczonych pacjentów, jest najlepszą metodą planowania budżetu szpitala. Taki budżet zapewnia precyzyjne i elastyczne zaplanowanie pracy szpitala. Trudność w jego stworzeniu polega na konieczności połączenia kosztów i przy-chodów poszczególnych rodzajów terapii z poten-cjałem oddziałów i ograniczeniami przychodów związanymi z ryczałtem NFZ.

Tworzenie budżetu zadaniowego

 


Dla poszczególnych oddziałów planuje się rodzaje i liczby przypadków (plan rzeczowy) dla każdego zakresu (ryczałt, świadczenia finansowane odrębnie, pakiet onkologiczny, itp.).

Na podstawie zaplanowanych przypadków kalkulowany jest budżet przychodowy i przydział odpowiedniej części ryczałtu.

Budżet kosztowy kalkulowany jest na postawie kosztów zmiennych zaplanowanych przypadków i kosztu stałego oddziału.

Wielkość koniecznych zasobów (personelu, łóżek itp.) wynika z planu rzeczowego oddziału.

SGA oferuje narzędzia do efektywnego tworzenia i monitorowania budżetu

Wyznaczanie budżetu przychodowego z dopasowaniem do potencjału oddziałów
Symulacja różnych budżetów i podziałów ryczałtu dla uzyskania najlepszego wyniku.

Podział ryczałtu między oddziały dla uzyskania maksymalnego wyniku. Automatyczny podział ryczałtu z preferencją:

 • rentowności oddziałów

 • wielkości i potencjału oddziałów

 • maksymalizacji wyniku

 • maksymalizacji wykorzystania zasobów

 • liczby i rodzaju pacjentów w poprzednim okresie
 • rentowności przypadków planowych i nagłych

Elastyczne przeplanowanie budżetu i podziału ryczałtu w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego

 

 

Planowanie zadań

Podstawą planowania zadań są dane pacjentów, kosztów, wykorzystania zasobów z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Przypadki są podzielone na poszczególne zakresy rozliczeniowe: ryczałt, finansowane odrębnie, programy lekowe itp.

W poszczególnych zakresach osobno skalkulowano rentowność przypadków nagłych i planowych.

Narzędzia do planowania budżetu pozwalają lekarzom na swobodną zmianę liczby poszczególnych przypadków, tak żeby oddział osiągnął najlepszy wynik.


 

 

Przydzielenie ryczałtu i kwot pozostałych zakresów wskaże obciążenie poszczególnych oddziałów i ich budżet kosztowy. Pozwoli na dopasowanie ich wielkości do realizacji powierzonych działań.

Monitorowanie wykonania budżetu i realizacji ryczałtu

Konieczność trafienia z ryczałtem między 98% a 100% wymaga stałego, codziennego monitorowania realizacji ryczałtu przez poszczególne oddziały i szpital. Monitorowanie odbywa się w trybie online.

Bieżące monitorowanie kosztów i przychodów dla oceny wyników finansowych szpitala i poszczególnych oddziałów.

Predykcja realizacji ryczałtu i pozostałych zakresów umów z NFZ na koniec okresu rozliczeniowego.

Kalkulacja opóźnienia/wyprzedzenia realizacji z rekomendacją zmiany wyrażoną w liczbach (np. konieczne zwiększenie

o 5 tygodniowej liczby przyjęć).


 


Bieżący monitoring pracy szpitala
i realizacji budżetu

 • koszty i przychody z predykcją wyniku na koniec okresu

 • realizacji poszczególnych zakresów dla każdego oddziału

 • raporty dla szpitala i dla poszczególnych oddziałów

Wdrożenie

Ok. 2 tygodni

 

Dane niezbędne do narzędzi do budżetowania

 • komunikaty rozliczeniowe z ostatniego roku

 • ankieta opisujące organizację szpitala (oddziały, łóżka, etaty itp.)

 • umowy z NFZ na bieżący okres rozliczeniowy

 • koszty rodzajowe z ostatniego okresu rozliczeniowego w podziale na oddziały.

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

Pozostałe wpisy
300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ