Artykuły branżowe

NFZ znów płaci za niezrealizowane świadczenia
22/122020

Autor: Patryk Zatorski

NFZ znów płaci za niezrealizowane świadczenia


Jednym z mechanizmów wprowadzonych przez Płatnika w 2020 r., mającym na celu ułatwienie Szpitalom utrzymanie stabilności finansowej w czasie epidemii, jest tzw. 1/12.

Rozwiązanie to polega na wypłaceniu przez NFZ na wniosek Szpitala pełnej wartości kontraktu w zakresie świadczeń wyodrębnionym finansowo (z ustalonym limitem), niezależnie od poziomu jego realizacji.

Przekazana kwota stanowi zaliczkę na poczet przyszłych świadczeń, a hasło „1/12” odnosi się do cyklicznych wypłat miesięcznej wartości kontraktu.

Od marca br., kiedy zaczął obowiązywać system zaliczkowy, zmieniał się krąg Szpitali, które mogły w nim partycypować.

Zmiany te przebiegały następująco:

  1. za okres od marca do sierpnia br. o zaliczkę mogły ubiegać się wszystkie szpitale (Dz.U. poz. 437),

  2. za okres od września br. – nadal o zaliczkę mogą ubiegać się szpitale, które zostały objęte zakazem udzielania świadczeń na obszarze czerwonym (Dz.U. poz. 1548),

  3. za okres od października br. – nadal o zaliczkę mogą ubiegać się szpitale, które ograniczyły albo zaprzestały udzielać świadczeń m.in. w związku z poleceniem organów rządowych, Inspekcji Sanitarnej czy też z powodu braku, przebywającej na kwarantannie, kadry medycznej (Dz. U. Poz. 1837),

  4. za okres od listopada do grudnia br. o zaliczkę znów mogą ubiegać się wszystkie Szpitale, ale po spełnieniu warunków, omówionych w dalszej części artykułu (Dz. U. poz. 2142).

Ostatni z wyliczonych wariantów, wprowadzony 2 grudnia br. z mocą od listopada br., czyni instrument pomocowy NFZ na powrót użytecznym, ponieważ szpitale z wariantu 2. i 3. rzadko występują, a zaliczki dla podmiotów z wariantu 1. wypłacane były do sierpnia br.

Jednak, zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia MZ (Dz. U. Poz. 2142), przywrócony mechanizm „1/12”, „ dotyczy tych świadczeniodawców, którzy pomimo stanu epidemii dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom dostęp do świadczeń ”, a więc takich, które zrealizowały kontrakt w zakresie wyodrębnionym finansowo (z ustalonym limitem) w przedziale pomiędzy 65% a 100%.

Ponadto zaliczki, podobnie jak miało to miejsce wcześniej, wypłacane są wyłącznie na wniosek Świadczeniodawcy.

Dla współpracujących z nami placówek przygotowaliśmy zestawienie zakresów mieszczących się w wymaganym przedziale realizacji z określeniem kwoty potencjalnej zaliczki.

Okazuje się, że dla 50% analizowanych Szpitali kwota zaliczki za sam listopad br. przekracza 0,5 mln zł, a górne 15% stanowią kwoty w przedziale od 2 do 8 mln zł. Zastrzyk gotówki może więc okazać się niebagatelny dla placówek poszukujących środków na realizację bieżących zobowiązań. Oczywiście niższe kwoty mogą być równie pomocne, adekwatnie do rozmiarów prowadzonej działalności leczniczej.

Niezależnie od indywidualnych danych naszych Klientów sądzimy, że ogólna zasada, na jakiej Fundusz ma dokonywać wypłat a conto, nie niesie ze sobą istotnego ryzyka.

W przypadku niepokrycia zaliczki do 30.06.2021 r. w świadczeniach, Szpital będzie zobowiązany zwrócić część kwoty, której nie przeznaczył na leczenie.

Możliwe również, że NFZ, powołując się na generalną zasadę racjonalności wydatkowania środków publicznych, uzależni zaakceptowanie wniosku o zaliczkę od potrącenia w pierwszej kolejności niedowykonań w jednych zakresach na rzecz nadwykonań w innych.

Powyższe jednak nie stanowiłoby zagrożenia w postaci zmniejszenia nadwykonań, bo Płatnik przy rozpatrywaniu podań o ich zapłatę i tak dokonałby kompensacji z niewykorzystanych środków.

Szczegóły rozliczania zaliczki NFZ wyjaśnił w komunikacie z 16.12.2020 r., dostępnym pod linkiem:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/sposob-rozliczania-przez-placowki-medyczne-tzw-112-kontraktu,7877.html

Poza kryterium realizacji w zakresie świadczeń w przedziale pomiędzy 65% a 100%, należy spełnić jeszcze dwa wymogi wskazane w §3b Ogólnych Warunków Umów (Dz.U.2020 poz. 2142):

  1. świadczeniodawca nie zgłaszał przerw w udzielaniu świadczeń z przyczyn innych niż określone w § 3a ust. 1 – chodzi o przerwy inne niż uprawniające do otrzymania zaliczki dla Szpitali z wariantu 3.);

  2. świadczeniodawca zapewniał gotowość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z warunkami określonymi w realizowanej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – niektóre szpitale obawiają się, że nie otrzymają zaliczki, ponieważ część łóżek z zakresu przeznaczyły na walkę z COVID. Naszym zdaniem decydujące jest wykonanie umowy w przedziale 65%-100%, a zmniejszenie bazy łóżkowej nie powinno mieć znaczenia. Przecież fakt redukcji został zgłoszony do NFZ i szpital nadal zapewniał gotowość zgodnie z warunkami umowy, choć dla mniejszej liczby łóżek. Ponadto limit w zakresie wyodrębnionym finansowo po redukcji łóżek nie zmniejszył się.

Patryk Zatorski
Analityk Działalności Placówki Medycznej

e-mail: sga@sga.waw.pl

tel. 81 - 534 21 05

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

Pozostałe wpisy
300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ