Kalkulator Progu Rentowności
Opis pól formularza danych źródłowych
Nazwa oddziału nazwa / rodzaj oddziału, którego dotyczą dane kosztowe.
Liczba miesięcy liczba miesięcy okresu, którego dotyczą dane kosztowe.
Koszt zmienny w zł
suma wszystkich kosztów zmiennych oddziału dla danego okresu.
Koszt stały w zł
suma wszystkich kosztów stałych oddziału dla danego okresu.
Liczba punktów
ilość „wyrobionych” punktów JGP w danym okresie.
Przychód zł
suma wszystkich przychodów oddziału dla danego okresu.
Liczba pacjentów
liczba pacjentów / wypisów na oddziale w danym okresie.
Obłożenie w %
procentowe obłożenie łóżek na oddziale w danym okresie.
Opis pól tabeli wynikowej
Maksymalna liczba punktów wyproduktowanych na podstawie wpisanych do formularza kalkulacyjnego danych ilościowych dotyczących dowolnego okresu, obliczona zostaje ilość możliwych do „wyprodukowania” punktów JGP dla okresu jednego roku dla trzech różnych wariantów stopnia obłożenia łóżek na oddziale.
Minimalna cena punktu dla utrzymania rentowności minimalny przychód na 1 punkt JGP, który gwarantuje przy obecnych kosztach, przychodach i ilości wyprodukowanych punktów JGP tzw. zerową rentowność (zysk oddziału = 0 PLN).
Oczekiwana cena punktu dla uzyskania 10% rentowności minimalny przychód na 1 punkt JGP, który gwarantuje przy obecnych kosztach, przychodach i ilości wyprodukowanych punktów JGP 10-cio procentowy zysk oddziału
Średni przychód na 1 punkt średni jednostkowy przychód przypadający na 1 punkt JGP.
Średni koszt całkowity na 1 punkt średni koszt wyprodukowania 1 punktu JGP.
Koszt pustych łóżek całkowity koszt, jaki ponosi oddział z tytułu niewykorzystania wszystkich łóżek, którymi dysponuje.
Średni przychód na 1 pacjenta średni przychód przypadający na 1 pacjenta.
Przychody osiągane przychody w skali 1 roku.
Koszty zmienne suma kosztów zmiennych w skali 1 roku.
Koszty stałe suma kosztów stałych w skali 1 roku.
Koszty ogółem suma wszystkich kosztów w skali 1 roku.
Wynik finansowy wynik finansowy oddziału w skali 1 roku.
Próg rentowności ilościowy (punkty JGP) niezbędna do osiągnięcia tzw. zerowej rentowności ilość (w skali roku) wyprodukowanych przez oddział punktów JGP.
Próg rentowności wartościowy (PLN) wartość sprzedanych świadczeń medycznych (przychodów w skali roku), która gwarantuje osiągnięcie tzw. zerowej rentowności przez oddział.
Tabela „Symulacja Progów Rentowności” ukazuje różne warianty progów rentowności oddziału dla następujących wartości 1 punktu JGP: 50 PLN, 51 PLN, 52 PLN, 53 PLN, 54 PLN, 55 PLN.
<<< Powrót